ประกาศแล้ว ข้าราชการ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

วันนี้ (๒ ต.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.พ.ประกาศกพ เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม
สําหรับ ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๕ ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก.พ. จึงกําหน
ดตําแหน่งและเงินเพิ่ม สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับ ตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) และ (๒๓) ในข้อ ๔ ของ ประกาศ
ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๒

(๑๙) ข้าราชการในสํานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การออกแบบ
การผลิต และการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก หรือเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ โดยสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีอันตราย ฝุ่นละออง ไอกรด หรือต้องปฏิบัติงาน กับเครื่อง
จักรที่ก่อให้เกิดความร้อน เสียง แสงสะท้อน หรือแรงสั่นสะเทือน ตลอดเวลา ให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในสํานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ษ.”

(๒๐) ข้าราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ด้าน
พยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ด้านการตรวจอากาศ โดยการติดตามเฝ้าระวัง
ตรวจวัด วิเคราะห์ พยากรณ์ แจ้งข่าว รายงาน และเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตาแหน ํ ่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเรียกโดยย่อว่า
“พ.อ.ต.”

(๒๑) ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งนักการข่าว ในสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยการติดตาม ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข่าว
ประเมิน สถานการณ์ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศและความสงบเรียบร้อยของสังคม
หรือติดตาม และเฝ้าระวังเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ ตลอด ๒๔
ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือน และรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม สนับ
สนุน และประสานงาน ด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการข่าวในกรมการปกครอง ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ข.ป.”

(๒๒) ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ในกรมการปกครอง ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้
ดํารงตําแหน่งปลัดอําเภอ ในสังกัดที่ทําการปกครองอําเภอ และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การอํานวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การ
แก้ไขข้อขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม
หรืองานอื่นที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอําเภอ) ให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครอง ในกรมการปกครอง ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ป.ค.”

(๒๓) ข้าราชการในสํานักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้เป็น
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน ด้านการ
คุ้มครองพยาน โดยทําหน้าที่เป็นชุดคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญา ตามมาตรการทั่วไป
และให้ความคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้
ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพยาน ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ค.พ.””

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบัญชีกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ
พลเรือนแนบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้บัญชีกําหนดหลักเกณฑ์ และอัตรา
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน ที่แนบท้ายประกาศ ก.พ. นี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.

ดาวโหลดรายละอียดที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*