ข้อควรรู้ กฎระเบียบการครอบครองที่ดิน สปก.

ที่ดิน ส.ป.ก. คือที่ดินที่รัฐยกให้เกษตรกรเพื่อเป็นที่ดินทำกิน หรือตามคำประกาศที่เรียกกันว่า ส.ป.ก. 4-01

กฎระเบียบการครอบครองที่ดิน สปก. 4-01

ผู้ครอบครองจะต้องเป็นเกษตรกร หรือมีประสบการณ์การเกษตร

พื้นที่ดินจะต้องใช้เพื่อการเกษตรจะใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดไม่ได้

ห้ามมิให้ขาย หรือเปลี่ยนมือไปให้ผู้อื่น แต่เป็นมรดกตกทอดถึงทายาทได้

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะต้องคืนให้กับรัฐ

ที่ดินในเขตอุทยาน หรือในเขตป่าสงวน หรือที่ลาด หรือที่เนิน 35 ดีกรีหรือมากกว่า ไม่สามารถครอบครองได้

บุคคลมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินไม่เกิน 25 ไร่ ครอบครัวมีสิทธิ์ครอบครองไม่เกิน 50 ไร่

ที่ดิน ส.ป.ก. คือที่ดินที่รัฐให้ประชาชนครอบครอง เพื่อปฏิรูปที่ดินเป็นพื้นที่ทำกิน บุคคลมีสิทธิครอบครองที่ดินไม่เกิน 25ไร่ และครอบครัวละไม่เกิน 50ไร่

ส.ป.ก.จะออกหนังสือรับรองและโฉนดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้
ส.ก.1 เป็นหนังสือจับจอง หรือหนังสือครอบครองที่ดินเพื่อจะใช้ในการทำกินหรือการเกษตร ไม่ใช่หนังสือรับรองว่าเป็นเจ้าของที่ดิน
น.ส.2 เป็นหนังสือรับรองว่าเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้เป็นที่ดินทำกิน หรือการเกษตร ผู้ครอบครองจะต้องปฏิรูปที่ดิน ให้เป็นประโยชน์ 75%ของที่ดินอย่างน้อย 3ปีจึงจะยื่นหนังสือขอสิทธิ ิเป็นเจ้าของที่ดินได้ กรมที่ดินจึงจะออกเอกสารสิทธิ์เรียก น.ส. 3หรือ น.ส.3ก แล้วแต่กรณี
น.ส. 3 หรือ น.ส. 3ก เป็นหนังสือรับรองว่าที่ดินผืนนี้ได้มีการปฏิรูปเป็นเวลาย่างน้อย 3ปี ได้ทำการรังวัดที่ดินและลงทะเบียนเป็นหลักฐาน
น.ส. 3ก เป็นหนังสือรับรองเหมือนหนังสือ น.ส. 3 เพียงแต่ น.ส. 3ก เพิ่มรูปถ่ายของที่ดินทางอากาศ
น.ส. 3 และ น.ส. 3ก ไม่ใช่โฉนดที่ดิน เพียงแต่เป็นหนังสือสิทธิเจ้าของที่ดินที่ได้รับรองว่าได้ทำประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าว และได้ทำรังวัดและจดทะเบียนเป็นหลักฐาน มีรูปถ่ายทางอากาศ
น.ส. 3 และ น.ส. 3ก เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร จะใช้เป็นประโยชน์อื่นใดมิได้
ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินที่รัฐยกให้เป็นที่ดินทำกิน ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่เป็นมรดกตกทอดได้ การซื้อขายที่ดินเป็นสิ่งผิดกฏหมาย
ที่ดินในเขตอุทยาน ที่ดินในเขตป่าไม้ ที่ดินในเขตภูเขาและรอบภูเขาที่เป็นที่ลาดชัน 35 ดีกรีหรือมากกว่า ไม่สามารถครอบครองได้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*