เกษตรกรแห่คืนที่ดิน สปก 10% หลังโดนบังคับทำเกษตร ต้องลงทุนเพิ่ม

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก. เตรียมปรับแผนการดำเนินงานปี 2561 ให้สอดคล้องแผนบูรณาการงบประมาณของพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่บูรณาการโครงการ เพราะ ส.ป.ก.เกี่ยวข้องแทบทุกโครงการ แต่ที่ผ่านมา ส.ป.ก.ทำงานไม่ตรงกับวัตถุประสงคืการทำงาน ลืมหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของส.ป.ก.คือ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษรกรรม การเพิ่มมูลค่าที่ดินให้เกษตรกร แต่ที่ผ่านมาลืมทำเลยทำให้งานไม่คืบหน้า เมื่อมารับตำแหน่งใหม่ จะต้องสางงานเก่าและปัญหาเดิมๆ

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมา ส.ป.ก.เร่งการดำเนินงานเพราะเป็นเรื่องของกำหนดเวลาที่ รัฐบาล คณะรักษาความปลอดภัย (คสช.) มีการประกาศใช้ ม.44 ทำให้ทุกอย่างเร่ง บางครั้งขาดความรอบคอบ ดังนั้นจากนี้ต่อไป ส.ป.ก.จะทำงานให้รอบคอบ จะไม่ผูกติดกับเวลา แม้รัฐบาล คสช.จะมีการประกาศวันการเลือกตั้งเป็นปลายปี 2561 แล้ว ก็ไม่ถือว่าทุกอย่างต้องจบภายในรัฐบาลนี้ แต่ส.ป.ก.จะทำภายใต้เงื่อนไข ความรอบคอบ ถูกต้อง แม่นยำ

ดังนั้นการทำงานของส.ป.ก.ที่ผ่านมา จึงไม่มีความชัดเจน ด้วยสาเหตุที่ไม่มีความรอบคอบ ไม่มีละเอียดในเนื้องาน ส่งผลให้ งานการจัดสรรที่ดีส.ป.ก.ในช่วงที่ผ่านมา มีปัญหาเพราะตามแผนมีการจัดสรรที่ดินส.ป.ก. ในเวลา 2 ปีจำนวน 3 หมื่นไร่ มในพื้นที่ 7 จังหวัด และล่าสุดมีการจัดสรรไปแล้วจำนวน 10 แปลง มีการจัดคัดเลือกเกษตรกรที่จะได้รับแจกที่ดินด้วยความรีบร้อน ทำให้มีเกษตรกรมากกว่า 10% ขอคืนที่ดินของส.ป.ก. ที่ได้รับจัดสรรไป ทำให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ต้องดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่จะได้สิทธิเป็นเจ้าของที่ดินของส.ป.ก.ใหม่

“ที่ผ่านมาแผนไม่ชัดเจน ตั้งแต่เรื่องของการจัดคนลงพื้นที่เกษตรที่เป็นพื้นที่ส.ป.ก. เพราะที่ดินส.ป.ก. ต้องมีการจัดโครงสร้างพื้นฐาน เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่อาชีพ ก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อบริหาร รวมถึงหาผู้จัดการโครงการ ซึ่งคุณสมบัติของเกษตรกร ต้องไม่มีที่ดินอยู่เลย หากมีที่ดินเอาออกไป แต่ลืมชี้แจงให้เกษตรกรผู้ที่จะรับที่ดิน รู้ว่าถ้าได้ที่ดินต้องทำเกษตร หรือประกอบอาชีพตามที่ระบุ ทำให้มีคนถอนตัว เพราะไม่ถนัดกับอาชีพที่ส่งเสริมจำนวนประมาณ 10% ต้องประสานกับท้องถิ่นเพื่อบรรจุคนเข้าใหม่ เงื่อนไขสำคัญคือเรื่องของอาชีพ ซึ่งอาจเกิดจากภาครัฐสื่อสารไม่ครบ เพราะบางครั้งอาชีพที่ส่งเสริมต้องลงทุนสูงชาวบ้านต้องการที่ดิน เมื่อต้องมีการลงทุนเพิ่ม ประกอบกับอาชีพที่ส่งเสริมอาจ ทำแล้วไม่เชี่ยวชาญ อาจเกิดการละทิ้งที่ดิน เกษตรกรจึงตัดสินใจคืนสิทธิจำนวนมากพอควร”

ที่มา ข่าวสด